Северозападен Регионален Борд „Образование-Бизнес“

За проекта

Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“

Северозападен Регионален Борд „Образование-Бизнес“

е иновативен механизъм за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).

Целите на проекта са

  • да съдейства за повишаване на ефективността на междусекторното взаимодействие в областта на ПОО в областите Ловеч, Враца и Монтана
  • да спомогне за подобряване на качеството на образователните услуги в трите области
  • да създаде условия за подобряване на социално-икономическата среда и задоволяване на увеличеното търсене на човешки ресурс с адекватни професионални квалификации и компетентности

Голямата ни амбиция е след структурирането на Борда в рамките на проекта, той да се разшири и ще привлече за участие нови области от Северозападен район за планиране, а впоследствие да покрие цялата страна