Фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики" - ФОРУМ

За нас

Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“

Проектът се изпълнява от:

Форум за наблюдение и анализ на публични политики в партньорство с:

 • Областна администрация – Враца
 • Областна администрация – Ловеч
 • Областна администрация – Монтана.

ФОРУМ

Фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики" - ФОРУМ

Фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” – ФОРУМ – е неправителствена организация с дейност в обществена полза, учредена на 07.02.2010 година, съгласно българския закон за юридическите лица с нестопанска цел и регистрирана с ФД 270/2010 от Софийски градски съд.

Организацията е създадена от хора, работещи за налагане на по-добър морал и прозрачна, стабилна основа, върху които да се градят публичните политики в България. Ние назоваваме проблемите с истинските им имена и предлагаме конструктивни решения. Тoва e и едно от основните ни предимства.

Основният екип на организацията функционира като неформална експертна група три години преди официалната регистрация на фондацията и за това време успешно инициира и разработи няколко проекта. Членовете на екипа са с дългогодишен опит в неправителствения сектор в България и региона и притежават обширни познания и експертиза в сферата на наблюдението, анализа и оценката на публичните политики; работата с деца и младежи от уязвими и маргинализирани групи; подготовката, управлението и отчитането на проекти, организирането и провеждането на тръжни процедури и обучения.

Мисията

на фондация ФОРУМ е да насърчава, развива и защитава ценностите на демократичното общество в България.

Сред основните цели на ФОРУМ са:

 • да подпомага и стимулира утвърждаване на добри практики за европейска интеграция и регионално сътрудничество в България
 • да предлага независима експертна оценка на публични политики и на програми и проекти, провеждани от държавни и частни организации
 • да подпомага развитието, интеграцията и успешната реализация на млади хора и различни групи в неравностойно положение
 • да подпомага успешния трансфер на добри световни практики в подкрепа на един по-висок жизнен стандарт за гражданите на Република България
 • да подпомага държавни и частни организации в техните усилия за финансиране на идеи от Европейски и други фондове, включително подготовка и управление на проекти, участие в апликационни процедури и др.

Нашата експертиза покрива следните области и дейности:

 • Проекти и дейности в областта на регионалното развитие
 • Проекти и дейности в областта на обезлюдяването и безработицата, с фокус върху младежката
 • Проекти и дейности в областта на образованието
 • Оценка на въздействието на политики, регулации, програми и проекти;
 • Анализи и оценки в областта на:
  • Икономическата и социалната политика;
  • Бизнес средата;
  • Законодателните реформи;
  • Детската бедност и благосъстояние;
  • Домашното насилие; и др.
 • Проекти и дейности подпомагащи социалната интеграция и личностното израстване на деца и младежи от уязвими и маргинализирани групи;
 • Подготовка на проектни предложения и апликационна документация по оперативни, европейски и международни програми.

Основен принцип в нашата работа е включване на всички заинтересовани страни. Стремим се проектите и дейностите, които инициираме и изпълняваме, да бъдат в партньорство с администрацията, граждански организации, бизнес, тъй като вярваме, че само мултисектрони партньорства могат да доведат до сериозни промени в средата по възможно най-бързия начин.

За повече информация посетете www.forum-bg.org

Областна администрация – Враца

Областна администрация – Ловеч

Областна администрация – Монтана