Северозападен Регионален Борд „Образование-Бизнес“

Цели

Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“

Целите на проекта

След създаването си Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ ще функционира като публично-частно партньорство координиращо и подпомагащо сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).

Да съдейства

за повишаване на ефективността на междусекторното взаимодействие в областта на ПОО в областите Ловеч, Враца и Монтана

Да спомогне

за подобряване на качеството на образователните услуги в трите области

Да създаде

условия за подобряване на социално-икономическата среда и задоволяване на увеличеното търсене на човешки ресурс с адекватни професионални квалификации и компетентности